HOLTER CIŚNIENIA TĘTNICZEGO (właściwa nazwa: ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego, ABPM)

holter ciśnienia tętniczego w Szczecinie
 

Badanie polega na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Pomiary wykonywane są w ustalonych interwałach, zwykle co 15 minut podczas dnia oraz co 30 minut w godzinach nocnych. Przez cały czas na jednym ramieniu założony jest mankiet do pomiaru ciśnienia połączony z rejestratorem wielkości walkmana. Pacjent nie powinien ograniczać codziennej aktywności fizycznej. Jednak, w celu zwiększenia dokładności pomiarów ciśnienia, w trakcie dokonywanego automatycznie pomiaru, należy ramię z mankietem rozluźnić i w miarę możliwości ograniczyć jego ruch.

Badanie służy do rozpoznania nadciśnienia tętniczego, oceny skuteczności leczenia oraz kompleksowej oceny układu krążenia pod kątem nadciśnienia tętniczego. Przed rozpoczęciem leczenia nadciśnienia, często leczeniem do końca życia, warto potwierdzić rozpoznanie. Do tego służy badanie ABPM. Jest to metoda obiektywna, dająca pełne przekonanie (lekarzowi i pacjentowi) co do słuszności rozpoznania i zasadności leczenia. Dodatkowo, mając wykonane badanie przed rozpoczęciem leczenia, możemy w kontrolnym badaniu ocenić skuteczność efektu terapii.

Cennym wskazaniem do badania jest diagnostyka tzw. „efektu białego fartucha”, tj. różnicowanie właściwego nadciśnienia tętniczego z emocjonalną reakcją podwyższenia ciśnienia w warunkach gabinetu lekarskiego, przychodni (czasem taki efekt obserwowany jest także nawet podczas samodzielnej kontroli ciśnienia tętniczego w warunkach domowych!).

ABPM wykorzystywane jest również w diagnostyce omdleń. Częstą przyczyną takich zdarzeń są spadki ciśnienia. Analiza profilu dobowego pod kątem skłonności do zbyt niskich wartości ciśnienia (tzw. hipotonii) jest często kluczem do rozwiązania poważnego problemu zasłabnięć i omdleń.

Metoda ta ma również nieocenioną wartość w ocenie skuteczności zastosowanego leczenia – ocena profilu dobowego ciśnienia po rozpoczęciu lub modyfikacji leczenia.

NEOCARD dysponuje klinicznej klasy aparatem niemieckiej firmy BOSO. Urządzenie certyfikowane jest przez towarzystwa kardiologiczne – Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) oraz hipertensjologiczne – Europejskie Towarzystwo Hipertensjologiczne (ESH) i Brytyjskie Towarzystwo Hipertensjologiczne (BHS). Jest równocześnie jednym z najmniejszych tego typu urządzeń, co jest niebagatelnym udogodnieniem dla pacjenta w trakcie badania.

Jak przygotować się do badania?

Badanie ABPM nie wymaga szczególnych przygotowań. W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe. Warto ubrać luźniejsze ubranie, z luźniejszymi rękawami, aby ukryć aparaturę pod ubraniem.

Instrukcje dla pacjenta w trakcie badania:

  • Nie należy otwierać rejestratora – ryzyko uszkodzenia aparatu i utraty danych z rejestracji.
  • Nie należy ciągnąć i zaginać przewodu.
  • Należy prowadzić dzienniczek pacjenta – dane niezbędne w trakcie interpretacji badania.
  • Nie wolno kąpać się w wannie i pod prysznicem z założonym rejestratorem (aparat nie jest wodoszczelny i jako urządzenie elektroniczne może zostać w takiej sytuacji uszkodzone; również należy unikać bezpośredniego narażenia na deszcz).
  • W przypadku znacznych dolegliwości w obrębie kończyny z założonym mankietem (nasilony ból, zasinienie, pieczenie i innych niepokojących pacjenta objawów) należy się zgłosić wcześniej do naszej przychodni lub samodzielnie zdjąć mankiet i aparat).

Uwaga: Pomiary są zaprogramowane w ściśle określony rytm, najczęściej co 15 min. w ciągu dnia (700-2200) oraz co 30 min. w nocy (2200-700). Aparat jest automatyczny i pracuje wg zaprogramowanego schematu, jednak czasem, np. w przypadku błędu pomiaru, może w krótszym czasie powtórzyć pomiar.