Polityka Prywatności

Informujemy, że NEOCARD CM Kardiologia, dbając o bezpieczeństwo powierzonych nam przez Państwo danych, prowadzi Politykę Prywatności zgodnie przyjętymi przepisami w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej powszechnie znanymi jako RODO.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Waldemar Krysiak prowadzący działalność gospodarczą w postaci przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego NEOCARD Centrum Medyczne Kardiologia, z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Biskupa Władysława Bandurskiego 98/U11, 71-685 Szczecin, tel. kontaktowy +48 780 009 289. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, d i art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, w celu wykonywania na Państwa rzecz świadczeń zdrowotnych.

 

Dane osobowe, które podlegają przetwarzaniu to:

 • Dane personalne:
  1. imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania i ew. adres korespondencyjny (dane w celu prawidłowej identyfikacji pacjentów w trakcie wykonywania czynności medycznych, np. badań diagnostycznych),
  2. NIP i firmowe dane identyfikacyjne (w przypadku realizacji usług z podmiotami gospodarczymi),
 • Numer telefonu (w celu komunikacji z Państwem w związku z udzielanymi przez nas świadczeniami)
 • Adres e-mail (opcjonalnie; w przypadku zlecenia przez Państwo przesłania dokumentacji drogą elektroniczną informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo tych danych na serwerach operatora poczty).
 • Dane medyczne pozyskane w trakcie wykonywanych usług (dane z wywiadu medycznego, badania przedmiotowego oraz wykonanej diagnostyki)

Informujemy, że Administrator nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej w formie umożliwiającej identyfikację osoby.

Państwa dane mamy prawo przekazać, przy zachowaniu bezwzględnej poufności i jedynie w stopniu minimalnie koniecznym do prawidłowego wykonania określonych czynności, osobom i firmom współpracującym z nami, którymi są:
1) pracownicy NEOCARD CM Kardiologia
2) podmioty przetwarzające, którym zlecamy zadania takie jak:

 • firmy informatyczne dokonujące napraw i czynności serwisowych systemu komputerowego naszej jednostki
 • firma świadcząca usługi rachunkowo-księgowe
 • firmy dokonujące czynności serwisowych aparatury medycznej w naszym ośrodku

 

Dane te mogą być udostępnione również osobom upoważnionym przez Państwa do uzyskania informacji o Państwa stanie zdrowia oraz związanej z tym dokumentacji medycznej w ramach realizacji Państwa praw pacjenta.

Podanie danych, zgoda na ich weryfikację i przetwarzanie jest dobrowolne, jednak równocześnie niezbędne do prawidłowej realizacji wykonania świadczeń.

Czynności medyczne bez uprzedniego uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być podjęte jedynie w wyjątkowych sytuacjach związanych z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia lub życia przy równoczesnej niemożności uzyskania takiej zgody (np. nagła utrata przytomności).

Powierzając nam swoje dane osobowe mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych (np. w celu uzyskania kopii)
 • sprostowania danych osobowych
 • uzupełnienia danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wówczas przetwarzanie zostanie ograniczone do przechowywania przez 20 lat do czego zobowiązują nas przepisy)

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z prawa tego można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora, tj. NEOCARD CM Kardiologia, przy ul. Bandurskiego 89/U11 w Szczecinie lub wysyłając mail na adres: biuro@neocard.szczecin.pl.

Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu i po zakończeniu leczenia przez okres 20 lat, zgodnie z ustawa o prawach pacjenta na podstawie art.29. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia i sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Informujemy, że prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody nie jest w pełni realizowane wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej prowadzonej i przechowywanej – wskazany w art, 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Polityki Prywatności. Ewentualne zmiany publikowane będą na stronie internetowej Administratora: www.neocard.szczecin.pl.